Ispis

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Križevci u 2019. godini

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

         K R I Ž E V C I

KLASA: 131-01/19-01/11

URBROJ: 2137-92-01/01-19-2

Križevci, 22. svibnja 2019.godine

Na temelju Zakona o tržištu rada ( Nar.nov., 118/18), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.01.2015.g., ravnateljica objavljuje:

                                                         JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u                     Centru za socijalnu skrb Križevci u 2019. godini

 

U cilju korištenja mjere „Od mjere do karijere“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Križevcima, Centar za socijalnu skrb Križevci iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Križevci.

Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita u skladu s čl. 215. i 216. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 130/17). Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se po stručnim cjelinama Centra za socijalnu skrb Križevci za sljedeće radno mjesto:

  1. Socijalni radnik - 1 polaznik

UVJETI:

Završen sveučilišni studij socijalnog rada smjer magistar/ra socijalnog rada (VSS)

POSEBNI UVJETI:

-          aktivno znanje rada na osobnom računalu – MS Office

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa pod uvjetom da:

-          je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, u dobi do 30 godina starosti i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

-          bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po osnovi tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Nar. nov., 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenog Zakona.

Odabir će se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ice zahtjeva.

Izabrani polaznici nisu radnici Centra za socijalnu skrb Križevci, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S kandidatima/ kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime, i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te sve tražene priloge.

Uz prijavu podnositelji/ice su dužni priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu)

-          dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO o osobnim podacima i podacima o radnom stažu)

-          životopis (vlastoručno potpisan)

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 130/17).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Centru za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, 48260 Križevci, s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Centra za socijalnu skrb Križevci.

                                                                                                     Ravnateljica:

Sanja Jakopović, dipl. soc. rad.

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili