Ispis

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme socijalni radnik - 1 izvršitelj/ica

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme socijalni radnik - 1 izvršitelj/ica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

         K R I Ž E V C I

KLASA: 112-03/17-01/9

URBROJ: 2137-92-10/21-17-4

Križevci, 18. rujna 2017.g.

Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbni (NN 32/2017), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.1.2015.g. i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 551-06/17-02/145, URBROJ: 519-04-1-1-2/1-17-2 od 19. srpnja 2017.g., Centar za socijalnu skrb Križevci raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme:

-          diplomirani socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za prijam u radni odnos:

-          hrvatsko državljanstvo

-          diplomirani socijalni radnik/ca ili magistar/magistra socijalnog rada (VSS)

-          položen stručni ispit

-          da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

-          1 godina radnog iskustva u struci

-          šest mjeseci probnog rada

     -    položen vozački ispit – B kategorije

     -   poznavanje rada na računalu

Uz prijavu se prilažu:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

-          preslik diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu

-          preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci

-          preslik vozačke dozvole.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravno prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

             Ravnateljica:

    Sanja Jakopović, dipl. soc. radnica

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili