Ispis

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - socijalni radnik 1 izvršitelj

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

         K R I Ž E V C I

KLASA: 112-02/18-01/4

URBROJ: 2137-92-10/25-18-2

Križevci, 30. svibnja 2018.g.

Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbni (NN 32/2017), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.1.2015.g. i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 100-01/18-02/245, URBROJ: 519-04-2-1-2/2-18-2 od 15. svibnja 2018.g., Centar za socijalnu skrb Križevci raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme:

-          diplomirani socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za prijam u radni odnos:

-          hrvatsko državljanstvo

-          diplomirani socijalni radnik/ca ili magistar/magistra socijalnog rada (VSS)

-          položen stručni ispit

-          da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

-          1 godina radnog iskustva u struci

-          šest mjeseci probnog rada

     -    položen vozački ispit – B kategorije

     -   poznavanje rada na računalu

Uz prijavu se prilažu:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

-          preslik diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu

-          preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci

-          preslik vozačke dozvole.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

             Ravnateljica:

    Sanja Jakopović, dipl. soc. radnica

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili