• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

 Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
 • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Centrom za socijalnu skrb upravlja Upravno vijeće koje obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Statuta. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinica područne (regionalne) samouprave za čije područje se osniva centar za socijalnu skrb.

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Križevci:

Mira Harča, nast.povijesti i geografije - predstavnica osnivača, predsjednica Upravnog vijeća

Petar Milas, prof. hrvatskog jezika - predstavnik osnivača, zamjenik predsjednice Upravnog vijeća

Kata Stojanovska, učiteljica razredne nastave - predstavnica osnivača

Mihaela Brkić, prof.def. - predstavnica jedinice područne (regionalne) samouprave

Vedrana Šoštarić, predstavnica radnika

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.