upute 11 5 2020

Ispis

Centar za socijalnu skrb Križevci

 Centar za socijalnu skrb Križevci javna je ustanova s javnim ovlastima čiji je djelokrug rada definiran prvenstveno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te niza drugih zakona (Obiteljski zakon, Zakon o udomiteljstvu, Zakon o sudovima za mladež, Zakon o općem upravnom postupku i dr.) te ima preko 140 javnih ovlasti po kojima postupa u postupcima ostvarivanja statusno-pravnih i drugih pitanja građana i time je osnovni provoditelji socijalne skrbi u području usluga i naknada.

Osnivač je Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

– rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa

– provodi izvršenja rješenja

– vodi propisane očevidnike

– izdaje uvjerenja i druge potvrde

– daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu

– daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora

– sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima

– izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika

– provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju

– provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

– potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

– obavlja stručno-analitičke poslove

– potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti

– sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima

– predlaže mjere unapređenja socijalne politike

– predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

– sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave

– procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga

– osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga

– prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda

– koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora

– organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga

– provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb

– provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora

– obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

Kontakt

Adresa:
Bana Josipa Jelačića 5
48260 Križevci, Hrvatska
Koprivničko - križevačka županija
 
Telefoni:
682-944
711-710
711-730
682-943
682-946
682-947
682-945
 

        Fax

        e-mail

FAX: 048/270-231 ili 682-944 kućni 119
ili