Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/2022)

Obiteljski zakon (Narodne novine br. 103/15)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21)

Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine br. 115/18 )

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Narodne novine br. 76/14)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine br. 70/17,129/19)

Zakon o sudovima za mladež (Narodne novine br. 56/15,126/19)

Zakon o djelatnosti socijalnog rada (Narodne novine br. 16/19)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Narodne novine br. 124/11)

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15)