• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Natječaji

PREUZMITE POZIV U WORD DOKUMENTU - OVDJE

PREUZMITE TROŠKOVNIK - OVDJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB  KRIŽEVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

KLASA: 030-04/21-01/1

URBROJ: 2137-92-10/22-21-2

Križevci, 10. svibnja 2021. godine

 

DOKUMENTACIJA O NABAVI TELEFONSKE CENTRALE I TELEFONSKIH APARATA CZSS KRIŽEVCI 

 

Datum poslanog poziva i objave na web stranici naručitelja: (www.czss-krizevci.hr)  10.05.2021.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 18.05.2021. do 15:00

Otvaranje ponuda: s danom isteka za dostavu-nije javno

S A D R Ž A J

 

 • OPĆI PODACI-PODACI O PREDMETU NABAVE
 • Prilozi: Ponudbeni list

II.  Troškovnik/specifikacije

III. Izjava ponuditelja

Križevci, 10.05.2021. godine

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB  KRIŽEVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

KLASA: 030-04/21-01/1

URBROJ: 2137-92-10/22-21-3

Križevci, 10.05.2021. godine

                                                                                             

PREDMET:  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Telefonske centrale i telefonskih aparata i potrebni radovi vezani uz ugradnju i programiranje

  

Poštovani,

Centar za socijalnu skrb Križevci, temeljem članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) – dalje Zakon o javnoj nabavi, te članka 12. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, KLASA: 550-01/20-01/50, URBROJ: 2137-92-01-01/20-2 od 06.07.2020.g. uz nakon provedenog postupka zatraženu suglasnost osnivača Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, provodi postupak radi sklapanja  ugovora o isporuci telefonske centrale i telefonskih aparata za potrebe Centra za socijalnu skrb Križevci.

U nastavku dostavljamo podatke o Naručitelju i predmetu nabave, procijenjenu vrijednost nabave, tehničke podatke o predmetu nabave, troškovnik, kao i druge podatke bitne za izradu ponude.

Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Centar za socijalnu skrb Križevci

Ulica bana Josipa Jelačića 5, 48260 Križevci

OIB: 22165957758

Telefonski broj: 048/682-946

Telefaks: 048/270-231

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Broj žiro računa: HR7223900011100548644

Kontakt osoba: Nataša Pukec Knok, mag.iur, tel.br: 682-946, kućni 123

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Procijenjena vrijednost nabave:

28.000,00 kn s PDV-om

Sprečavanje sukoba interesa

U smislu članka 76. čl. 80. Zakona nema gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj ne smije  sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Vrsta postupka javne nabave

Postupak jednostavne nabave sukladno čl. članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) – dalje Zakon o javnoj nabavi, te članka 12. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, KLASA: 550-01/20-01/50, URBROJ: 2137-92-01-01/20-2 od 06.07.2020.g. objavljenog na internet stranicama naručitelja www.czss-krizevci.hr, uz nakon provedbe postupka, zatraženu suglasnost osnivača Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o nabavi telefonske centrale i telefonskih aparata. Ugovor se sklapa nakon zaprimljene suglasnosti od gore navedenog Ministarstva.

Alternativna ponuda

Nije dopuštena

Podjela na grupe:

Predmet se ne dijeli na grupe

Opis premeta nabave:

Nabava telefonske centrale i telefonskih aparata i radova potrebnih uz isti. Tehničke specifikacije nalaze se u prilogu dokumentaciji.

Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena.

Lokacija isporuke telefonske centrale i telefonskih aparata:

Centar za socijalnu skrb Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

Garantni rok: Ponuditelj može dati svoj garantni rok - minimalno 36 mjeseci.

Cijena ponude:

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude iskazuje se bez PDV-a i sa PDV-om, i piše se brojkama.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora i ne može se mijenjati ni po kojoj

osnovi.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi do dostave robe Naručitelju i popusti.

Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu za svaku stavku predmeta nabave i ukupnu cijenu stavke. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i cijene stavke.

Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, te uz navod datuma ispravka moraju biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva i završetka isporuke,  plaćanje obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Osnivač Centra nakon što Centar dostavi potrebnu dokumentaciju.

Račun i specifikacija (otpremnice) te zapisnik o primopredaji dostavljene robe dostavljaju se  kod Naručitelja (adresa: Centar za socijalnu skrb Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci), nakon čega se cjelokupna dokumentacija šalje u Ministarstvo.

Plaćanje se obavlja na žiro račun odabranog ponuditelja.

Nema avansnog plaćanja.

Rok za dostavu ponude i način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u roku 8 (osam) dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda, odnosno objave na web stranici Naručitelja www.czss-krizevci.hr.

Ponude je potrebno dostaviti poštom ili osobno na adresu Naručitelja: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 5, KRIŽEVCI, ZA JEDNOSTAVNU NABAVU TELEFONSKE CENTRALE I TELEFONSKIH APARATA, KLASA: 030-04/21-01/1, u zatvorenoj omotnici s naznakom NE OTVARATI.

U lijevom uglu ili na poleđini omotnice potrebno je naznačiti podatke o pošiljatelju.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki se dio uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Način izrade ponude:

Potrebno je da ponuda sadrži potpisani i ovjereni ponudbeni list, koji sadrži:

1. podatke o naručitelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB)

2. podaci o ponuditelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poštanska adresa, adresa elektroničke pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i faksa)

3. predmet nabave,

4. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,

5. iznos poreza na dodanu vrijednost,

6. cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,

7. rok isporuke

8. rok valjanosti ponude,

9. datum i potpis ponuditelja

te,  u cijelosti ispunjeni, potpisani i ovjereni troškovnik s opisom usluga na hrvatskom jeziku, ovjeren od strane ponuditelja, dobavljača, proizvođača ili druge odgovarajuće osobe, troškovnik nije moguće mijenjati, te potpisanu i ovjerenu izjavu o jamstvu.

Ukoliko se dio daje u podugovor, ponudbeni list potrebno je nadopuniti sa svim gore navedenim podatcima o podugovaratelju te dijelu onoga što bi se stavljalo u podugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

Ponuditelj je obvezan potpisati i u ponudi priložiti IZJAVU PONUDITELJA kojom izjavljuje kako će, ukoliko bude odabran, dostaviti najkasnije 7 (sedam) dana od dana potpisivanja u g o v o r a  naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanco zadužnice kao garanciju za slučaj povrede ugovornih obveza, u apsolutnom iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti ponude/ugovora, s uključenim porezom na dodanu vrijednost, koje mora biti bez prigovora, neopozivo, imati valjanost za cijelo vrijeme ugovornog odnosa i 30 (trideset) dana od isteka ugovora, te biti naplativa, i ovjerena kod javnog bilježnika.

Potvrda porezne uprave o stanju duga

Od izabranog ponuditelja će se u roku od 5 dana od odluke za odabir zatražiti potvrda porezne uprave o stanju duga, ne starija od mjesec dana, sukladno čl. 14. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, KLASA: 550-01/20-01/50, URBROJ: 2137-92-01-01/20-2 od 06.07.2020.g.

Valjanost ponude ne smije biti kraća od 60 dana te ju je potrebno naznačiti u ponudi.

Otvaranje ponuda  

Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda naručitelj će otvoriti  pravovremeno  dostavljene  ponude. Naručitelj  nije obvezan i neće javno otvarati ponude sukladno čl. 11. Pravilnika.

Pravo naručitelja da poništi nadmetanje 

Ukoliko naručitelj tijekom postupka utvrdi da postoje razlozi za poništenje postupka nabave propisani Zakonom o javnoj nabavi, poništit će postupak nabave te će o tome obavijestiti sve ponuditelje. Isto tako, sukladno Uputi Ministarstva od dana 03.05.2018. KLASA: 011-02/18-03/1 ukoliko Ministarstvo uskrati suglasnost za nabavu, postupak se poništava.

Bitni uvjeti ugovora

Ugovor o isporuci tražene robe namještaja sklapa se sa ponuditeljem čija ponuda ima najnižu cijenu, nakon suglasnosti Centru nadležnog Ministarstva a koji je ispunio tražene uvjete iz ovog Poziva sukladno bitnim uvjetima  kako slijedi.

 • Oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana
 • Ugovorne strane: Naručitelj/odabrani ponuditelj
 • predmet nabave: sukladno ovom Pozivu
 • opis predmeta nabave: sukladno ovom Pozivu 
 • sastavni dio ugovora: odabrana ponuda ponuditelja sukladno ovom Pozivu i troškovnik
 • mjesta isporuke predmeta nabave odnosno obavljanja usluge: sukladno ovom Pozivu
 • cijena predmeta nabave: sukladno ovom Pozivu  i odabranoj ponudi,
 • duljina trajanja ugovora: po roku isporuke

Slijedom navedenog, molimo  da nam iskažete svoju ponudu za nabavu telefonske centrale i telefonskih aparata za potrebe Centra za socijalnu skrb Križevci.

Centar za socijalnu skrb Križevci

PRILOG I    PONUDBENI LIST

NARUČITELJ

Centar za socijalnu skrb Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci, OIB: 22165957758

Odgovorna osoba naručitelja: Jakopović Sanja, dipl. soc. rad

PONUDITELJ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Broj ponude: ________________________________________________________________

Datum ponude: ______________________________________________________________

Naziv i sjedište: ______________________________________________________________

OIB ponuditelja:______________________________________________________________

Poslovni (žiro) račun:__________________________________________________________

Broj računa (IBAN):__________________________________________________________

BIC(SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: _________________________________________

Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

Telefaks: ___________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Obveznik PDV-a                                           DA                              NE

Ime prezime i funkcija ovlaštene/ih osobe/a za potpisivanje ugovora:____________________

Kontakt osoba ponuditelja : ____________________________________________________

Proučivši Poziv za dostavu ponuda, nudimo u troškovniku traženo sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda, po cijeni obračunatoj na način propisan Pozivom u iznosu od:

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) brojevima: _______________________________________

PDV brojevima: ____________________________________________________________

UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om) brojevima: ______________________________,

ROK isporuke:___________________________________________

a u skladu s Troškovnikom, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.

Rok valjanosti ponude: ________________________________________________________

U___________,_________2021. godine                   M.P. _______________________

PRILOG II

 

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: __________________________________________

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. (ubaciti tablicu troškovnika sa opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavi bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom sa PDV-om)

_______________________________________________ 

(ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja, potpis i ovjera)

! Troškovnik sa specifikacijama nalazi se posebno u excel tablici u prilogu dokumentaciji.

PREUZMITE TROŠKOVNIK

PRILOG III

IZJAVA PONUDITELJA

IME TVRTKE:

OIB:

TEL:

FAX:

MAIL:

IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA:

U postupku nabave telefonske centrale i telefonskih aparata koje provodi Naručitelj Centar za socijalnu skrb Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci,  ja _____________________            __________________________kao ovlaštena osoba za zastupanje tvrtke ________________________ izjavljujem da će se ukoliko budemo odabrani dostaviti najkasnije 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bianco zadužnice za slučaj povrede ugovornih obveza, u apsolutnom iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti ponude/ugovora, s uključenim porezom na dodanu vrijednost, koje mora biti bez prigovora, neopozivo, imati valjanost za cijelo vrijeme ugovornog odnosa i 30 (trideset) dana od isteka ugovora, te biti naplativa na „prvi poziv“.

Mjesto i datum:

Potpis i pečat odgovorne osobe: __________________________

Objavljeno u Natječaji
Stranica 1 od 4

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.