• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Poziv na dostavu ponude

Poziv preuzmite OVDJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci

OIB: 22165957758

KLASA: 031-07/21-01/2

URBROJ: 2137-92-10/22-21-2

U Križevcima, 01.12.2021. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, OIB: 22165957758, upućuje poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., broj: 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je pružanje usluga privatne zaštite-tjelesne zaštite sukladno Troškovniku iz djela II. ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: obavljanje poslova zaštite osoba i imovine u prostoru naručitelja

Procijenjena vrijednost nabave: 76.000,00 kuna bez PDV-a

 1. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Način izvršenja: ugovor,
 • Rok izvršenja: kontinuirano pružanje usluga privatne zaštite-tjelesne zaštite tijekom cijelog važenja ugovora,
 • Rok trajanja ugovora: 12 mjeseci uz obveznu mogućnost raskida,
 • Rok valjanosti ponude: 8 dana od dana otvaranja ponude,
 • Mjesto izvršenja: Centar za socijalnu skrb Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, Križevci,
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje u roku od 30 dana od dana primitka računa, račun se ispostavlja putem servisa e-računi,
 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
 • Kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): ekonomski najpovoljnija ponuda,
 • Dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):
 • Ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,…)
 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Dokazi (traženi dokumenti)
 • Jamstva
 • Potpisani prijedlog ugovora
 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • Rok za dostavu ponude: 09.12.2021. godine do 15,00 sati
 • Način dostave ponude: poštom
 • Mjesto dostave ponude: Križevci, Ulica bana Josipa Jelačića 5, 48260 Križevci

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će se održati u prostorijama naručitelja dana 13.12.2021. godine, otvaranje ponuda nije javno.

 1. OSTALO

Obavijest o vezi predmeta nabave: Kontakt osoba: Nataša Pukec Knok mag. iur, tel. broj: 048/ 682-946

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Obrazac 3a

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: __________________________________________

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. (ubaciti tablicu troškovnika sa opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavi bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom sa PDV-om)

_____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe

Ponuditelja, potpis i ovjera)


Obrazac 4

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:

Naručitelj: Centar za socijalnu skrb Križevci, ul. Bana Josipa Jelačića 5, 48260 Križevci, OIB: 22165957758

Odgovorna osoba Naručitelja: Jakopović Sanja, dipl. soc. rad.

Naziv ponuditelja:

 

 

Adresa (poslovno sjedište):

OIB:

Poslovni (žiro) račun:

Broj računa (IBAN):

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):                DA           NE

Adresa za dostavu pošte:

E-pošta:

Kontakt osoba:

Tel:

Fax:

PONUDA

 

Broj ponude:

Datum ponude:

Cijena ponude bez PDV-a:

PDV:

Cijena ponude s PDV:

 

_____________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

 

Objavljeno u Natječaji

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.