• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Javni poziv za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme - 12 mjeseci putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

          K R I Ž E V C I

KLASA: 112-06/22-01/1

URBROJ: 2137-92-10/22-22-4

Križevci,  31. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 55. Zakona o  radu ( „Narodne novine“ broj: 93/14, 12/17 i 98/19), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2022. godini u ustanovama socijalne skrbi, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.01.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci  objavljuje

JAVNI POZIV

za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme - 12 mjeseci putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

 • pravnik – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

Mjesto rada: Križevci

Opći i posebni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (VSS)
 • da ne postoji zapreka iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ broj: 18/22)

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju biti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koje nemaju više od šest mjeseci staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu)
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Centra za socijalnu skrb Križevci, na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci, s naznakom „Javni poziv za pravnika/pripravnika“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Križevci (www.czss-krizevci.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („ Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15).

                                                                                                     Ravnateljica:

Sanja Jakopović, dipl. soc. rad.

Objavljeno u Natječaji

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.