• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Natječaj - Socijalni radnik I. vrste– 1 izvršitelj/ica na određeno

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

K R I Ž E V C I

KLASA: 112-03/22-01/3

URBROJ: 2137-92-10/22-22-2

Križevci,  26. listopada 2022.g.

Na temelju članka  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.1.2015.g., Centar za socijalnu skrb Križevci raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, u Centru za socijalnu skrb Križevci:

 • Socijalni radnik I. vrste– 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišno studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22, 46/22, 119/22)
 • da ne postoji zapreka iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22, 46/22, 119/22)

-    1 godina radnog iskustva u struci

-    odobrenje za samostalan rad

      -    položen vozački ispit – B kategorije

Uz prijavu se prilažu:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana
 • presliku vozačke dozvole.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/84

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Križevci (www.czss-krizevci.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15).

Centar za socijalnu skrb Križevci

Objavljeno u Natječaji, Novosti

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.