• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB          

K R I Ž E V C I

KLASA: 131-01/16-01/2

URBROJ: 2137-92-10/22-16-2

Križevci,  07. studenog 2016.

Na temelju članka 2. i 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Nar. nov., 57/12 i 120/12) te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.01.2015.g., ravnateljica objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Križevci u 2016. godini

U cilju korištenja mjere „Rad i staž i prijevoz“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Križevcima, Centar za socijalnu skrb Križevci iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Križevci. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita u skladu s čl. 215. i 216. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16). Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se po stručnim cjelinama Centra za socijalnu skrb Križevci za sljedeće radno mjesto:

1. Socijalni radnik - 1 polaznik

UVJETI: Završen sveučilišni studij socijalnog rada smjer magistar/ra socijalnog rada (VSS)

POSEBNI UVJETI: - aktivno znanje rada na osobnom računalu – MS Office

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa pod uvjetom da:

- je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, u dobi do 29 godina starosti i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

- bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po osnovi tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Nar. nov., 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenog Zakona.

Odabir će se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ice zahtjeva.

Izabrani polaznici nisu radnici Centra za socijalnu skrb Križevci, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S kandidatima/ kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime, i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te sve tražene priloge.

Uz prijavu podnositelji/ice su dužni priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu)

- dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO o osobnim podacima i podacima o radnom stažu)

- životopis (vlastoručno potpisan)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Centru za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, 48260 Križevci, s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica: mr. sc. Frtalić Kristina, dipl. soc. rad.

KLASA: 112-03/16-01/43

URBROJ: 2137-92-10/21-16-2

Križevci, 09.11.2016.

Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  čl. 133.st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)  i čl.28. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Križevci na temelju Odluke donesene 2.11.2016. godine raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za  izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci

Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo,

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, 

- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,

- položen stručni ispit,

- nepostojanje zapreke iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o radnom stažu (elektronski zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi u trajanju od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu),

- uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita (sukladno čl. 217. Zakona o socijalnoj skrbi),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,

- životopis.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Križevci ,Bana Josipa Jelačića 5, 48260 Križevci, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                                                              Centar za socijalnu skrb          

                                                                                                                                             Križevci

 

 

Poziv potencijalnim vanjskim suradnicima za provođenje

mjera obiteljsko pravne zaštite

Centar za socijalnu skrb Križevci temeljem javnih ovlasti obavlja i stručne poslove vezano za provođenje mjera obiteljsko pravne zaštite.  Sukladno Obiteljskom zakonu (NN br.113/15) mjere u nadležnosti centra za socijalnu skrb radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta su:

1. žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji

2. upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu

3. mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i

4. mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

Mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

Pretpostavke za određivanje mjere

Centar za socijalnu skrb će roditeljima odrediti mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu ako utvrdi da roditelji nisu u stanju samostalno ostvarivati roditeljsku skrb u cijelosti ili djelomice zbog okolnosti na strani roditelja ili na strani djeteta, pri čemu je ugrožen razvoj djeteta. Centar za socijalnu skrb odredit će ovu mjeru samo ako život i zdravlje djeteta u obitelji nisu ugroženi.

Odlučivanje o mjeri  

Rješenje o mjeri stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu mora sadržati svrhu određivanja mjere, vrijeme trajanja mjere, osobno ime voditelja mjere te upozorenje o pravnim posljedicama nesuradnje pri provođenju mjere.  

Na temelju rješenja centar za socijalnu skrb će u roku od trideset dana od donošenja rješenja izraditi individualni plan i program provođenja mjere.  

Centar za socijalnu skrb, roditelji i dijete međusobno surađuju u postizanju dogovora o načinu rada i sadržaju mjere.  

Rješenje može sadržavati uputu roditeljima i djetetu da zatraže odgovarajuće liječenje, kao i da se uključe u odgovarajuće zdravstvene, obrazovne ili psihosocijalne programe.  

Rješenje može sadržavati upućivanje djeteta u dom za djecu ili udomiteljsku obitelj vikendom, u poludnevni ili cjelodnevni boravak.

Trajanje mjere  

Mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu određuje se u neprekidnom trajanju od šest mjeseci do godine dana, a može se odrediti uvijek kad postoje opravdani razlozi, bez obzira na vrstu prethodno određene mjere.  

Mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi o djetetu može se produljivati ako za to postoje opravdani razlozi.

Dužnosti voditelja mjere i centra za socijalnu skrb te predlaganje drugih mjera  

Voditelj mjere dužan je posjećivati obitelj i pružati potporu roditeljima i djetetu u skladu s rješenjem o određivanju mjere, odnosno individualnim planom te jednom mjesečno dostavljati centru za socijalnu skrb izvješće o provedbi mjere. Voditelj mjere će u roku od petnaest dana prije isteka roka na koji je mjera određena izraditi i dostaviti centru za socijalnu skrb završno izvješće o provedbi mjere.  

Ako roditelji nisu pokazali spremnost na suradnju ili ako završno izvješće pokazuje da nema napretka nakon provedene mjere, centar za socijalnu skrb predložit će sudu određivanje druge mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u roku od petnaest dana od isteka vremena na koje je mjera određena, odnosno odmah nakon što se pokaže da roditelji nisu spremni prihvatiti pruženu pomoć i potporu.

Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu

Pretpostavke za određivanje mjere  

Centar za socijalnu skrb će roditeljima odrediti mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu ako je utvrđeno da je djetetov razvoj ozbiljno ugrožen, a roditelji su:

1. spremni i sposobni u kraćem vremenu promijeniti svoje ponašanje kako bi se spriječilo izdvajanje djeteta iz obitelji i

2. spremni poštovati jasne upute i omogućiti nesmetan nadzor nad skrbi o djetetu. Mjeru će centar za socijalnu skrb odredit samo ako život i zdravlje djeteta u obitelji nisu ugroženi.

Odlučivanje o mjeri  

Rješenjem o mjeri intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu roditeljima se moraju odrediti učestaliji posjeti i pojačana pomoć voditelja mjere stručne pomoći te jasne upute i posljedice koje mogu uslijediti zbog nepoštivanja uputa i neprihvaćanja pomoći.  Mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu provode stručne osobe zaposlene u centru za socijalnu skrb ili drugi stručnjaci koje centar za socijalnu skrb ovlasti kao voditelje mjere.

Trajanje mjere  

Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu određuje se u trajanju od tri do šest mjeseci, ovisno o razlozima zbog kojih se mjera određuje.  Mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora može se odrediti višekratno ako se pokažu pozitivne promjene na strani roditelja te napredak na strani djeteta, ali najdulje u uzastopnom trajanju do godine dana.

Sukladno Pravilniku o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (NN br.106/14) voditelj mjere stručne pomoći te voditelj mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu može biti imenovan socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, a iznimno stručnjak drugog akademskog zvanja (pomagačkih struka) čije kompetencije odgovaraju specifičnim potrebama obitelji te imaju znanja iz područja rada s djecom i obitelji u riziku.  

Centar za socijalnu skrb Križevci poziva zainteresirane stručnjake pomagačkih struka da nam se jave. Ukoliko smatrate da posjedujete potrebna znanja i vještine kao i potrebno iskustvo te ste se voljni angažirati u radu i pomoći obiteljima u riziku molimo da se javite na kontakt telefon 048/682-946 ili 682-945.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

KRIŽEVCI, Bana Josipa Jelačića 5          

KLASA: 112-02/15-01/24

URBROJ: 2137-92-01/01-15-6

Križevci, 5. srpnja 2016.

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci, KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.01.2015.g., članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., 42/14), te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA:100-01/16-02/197, URBROJ:519-04-1-1-2/3-16-3 od 15.lipnja 2016. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci, raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

Za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme:

- pravnik/ica– 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za prijam u radni odnos:

- hrvatsko državljanstvo

- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

- 1 godina radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit - poznavanje rada na računalu

- položen vozački ispit B kategorije

- probni rad 6 mjeseci - da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13 i 152/14, 99/15, 52/16)

Uz prijavu se prilažu:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- preslik diplome o stečenoj stručnoj  spremi

- preslik potvrde o položenom stručnom ispitu

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na  natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana

- preslik vozačke dozvole

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravno prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene pristupit će pismenom testiranju od strane poslodavca, nakon čega će biti izvršena profesionalna selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Križevci. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Izvorišne osnove provjere znanja su Zakon o socijalnoj skrbi (Nar.nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), Obiteljski zakon (Nar.nov. 103/15), Zakon o udomiteljstvu (Nar.nov., 90/11, 78/12) i Zakon o općem upravnom postupku (Nar.nov. 47/09).

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za pravnika“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                           Ravnateljica:     

                                                                                                                        mr. sc. Frtalić Kristina, dipl. soc. rad.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

KRIŽEVCI, Bana Josipa Jelačića 5          

KLASA: 112-03/16-01/31

URBROJ: 2137-92-01/01-16-4

Križevci, 5. srpnja 2016.

Na temelju  članka  čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci, KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.01.2015.g., članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., 42/14), te suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA:100-01/16-02/197, URBROJ:519-04-1-1-2/3-16-3 od 15.lipnja 2016. godine Centar za socijalnu skrb Križevci, raspisuje

N A T J E Č A J

Za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme:

- pravnik/ca– 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za prijam u radni odnos:

- hrvatsko državljanstvo

- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

- 1 godina radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

- položen vozački ispit B kategorije

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13 i 152/14, 99/15, 52/16)

- probni rad

Uz prijavu se prilažu:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- preslik diplome o stečenoj stručnoj  spremi

- preslik potvrde o položenom stručnom ispitu

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na  natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana

- preslik vozačke dozvole

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravno prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za pravnika“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                   Ravnateljica:     

                                                                                                                   mr. sc. Frtalić Kristina, dipl. soc. rad.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.