• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI, Bana Josipa Jelačića 5

KLASA: 112-02/15-01/14 URBROJ: 2137-92-01/01-15-2 Križevci, 26. kolovoza 2015.

 Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb KLASA:023-01/15-01/1,URBROJ:2137-92-10/08-15-3 od 6.veljače 2015.g., članka 14.Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 42/14), i suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA:100-01/15-02/70, URBROJ:519-04-1-2/3-15-2 od 20.veljače 2015.godine, ravnateljica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Križevci: - psiholog – neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za prijam u radni odnos: - hrvatsko državljanstvo - prof.psihologije, dipl.psiholog, mag.psihologije (VSS) - položen stručni ispit - da ne postoji zapreka iz čl.213.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14) - 12 mjeseci radnog staža u struci - probni rad 3 mjeseca

Posebni uvjeti: - položen vozački ispit – B kategorije - poznavanje rada na računalu

Uz prijavu se prilažu: - životopis - dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) - presliku diplome/uvjerenja o stečenoj spremi - dokaz o radnom stažu - preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu - preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci - presliku vozačke dozvole.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene biti će pozvani na razgovor (intervju).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana Josipa Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za psihologa“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                          Ravnateljica:                                                                                                                    mr.sc. Frtalić Kristina, dipl.soc.rad.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
KRIŽEVCI, Bana Josipa Jelačića 5

KLASA: 112-03/15-01/68
URBROJ: 2137-92-01/01-15-2
Križevci, 13. kolovoza 2015.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb KLASA:023-01/15-01/1,URBROJ:2137-92-10/08-15-3 od 6.veljače 2015.g. i članka 14.Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 42/14), Centar za socijalnu skrb Križevci raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:

- diplomirani/na socijalni radnik/ca – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za prijam u radni odnos:
- hrvatsko državljanstvo
- diplomski studij socijalnog rada VSS – dipl. socijalni radnik/radnica (mag.soc.rada)
- 1 godina radnog iskustva u struci
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit B kategorije
- da ne postoji zapreka iz čl.213.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14)

Uz prijavu se prilažu:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi
- preslika potvrde o položenom stručnom ispitu
- preslika radne knjižice za razdoblje do 30.lipnja 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i svih stranica gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak ne stariji od šest mjeseci
- preslika vozačke dozvole

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika". Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:
mr.sc. Frtalić Kristina, dipl.soc.rad.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.