• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Novosti

Novosti (131)

Ponedjeljak, 23.veljače 2015 godine

Dana 23.veljače 2015.godine u maloj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima održana je Kick off konferencija projekta „Zajedno za mame“ koji se provodi u okviru instrumenta Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga HR.5.2.04, u okviru prioritetne osi 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom žena „HERA“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti primjenom modela „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“, s ciljem osnaživanja organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te umrežavanja organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije. Na Kick off konferenciji predstavljene su partnerske organizacije, ciljevi i plan aktivnosti projekta “Zajedno za mame”, te njegova važnost za lokalnu zajednicu.

Nedjelja, 24 Svi 2015 22:59

Siromaštvo i socijalna isključenost

Napisao/la

25. Svibanj 2015

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Strategija sadrži poveznicu s odgovarajućim međunarodnim i europskim dokumentima: Strategija Europa 2020, Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Garancija za mlade, Milenijski ciljevi razvoja.
Dokument je izradila vladina Radna skupina u kojoj su osim tijela državne i javne vlasti sudjelovali i predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici poslodavaca, sindikata, organizacija civilnoga društva te akademske zajednice. (izvor http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/strategija_borbe_protiv_siromastva_i_socijalne_iskljucenosti_republike_hrvatske_2014_2020)

Stopa rizika od siromaštva u 2012.godini u Republici Hrvatskoj iznosila je 20,5% dok za zemlje EU-28 prema procjeni Eurostata iznosi prosječno 16,9%. Najviša je kod nezaposlenih osoba i iznosi 42,9%, osoba starih 65 godina i više i iznosi 26,5%. Prema tipu kućanstva stopa rizika od siromaštva najviša je za jednočlana kućanstva u kojima žive žene kao i starija osobe samci. Također ugrožena su kućanstva samohranih roditelja za koje stopa rizika od siromaštva iznosi 40,4%. Pokazatelji materijalne deprivacije ukazuju na materijalne uvjete koji utječu na kvalitetu života kućanstva. Tako u kućanstvima koja „spajaju kraj s krajem“ teško živi 33,8% osoba.
Dugotrajna odnosno stalna uskraćenost resursa predstavlja niz rizika kako za pojedince, obitelj tako i samu zajednicu. Govorimo o ugroženoj egzistenciji, slabom zdravlju, gladi, neuhranjenosti, društvenoj diskriminaciji, izolaciji, neodgovarajućim stambenim uvjetima i dr. (prema Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014.-2020.).

Prema popisu stanovništva 2011.godine na području Grada Križevaca i prigradskih naselja kao i općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Križevci ima 34.057 stanovnika. Grad Križevci na površini 236,72 km  ima 21.122 stanovnika, što predstavlja 18,27% od ukupnog broja stanovnika Koprivničko-križevačke županije, odnosno 0,49% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Gustoća naseljenosti u Križevcima je 89 stanovnika/km. Ima 60 naselja. Općina Sveti Ivan Žabno na površini 106,60 km  sa 16 naselja ima 5 222 stanovnika. Općina Sveti Petar Orehovec na površini 91,05 km  sa 39 naselja ima 4583 stanovnika, gustoća naseljenosti 50 stanovnika/km. Općina Kalnik na površini 26,37 km  sa 8 naselja ima 1351 stanovnika, gustoća naseljenosti 51 stanovnika/km. Općina Gornja Rijeka na površini 32,72 km  sa 14 naselja ima 1779 stanovnika, gustoća naseljenosti 34 stanovnika/km.

Prema podacima godišnjeg izvještaja Centra za socijalnu skrb Križevci za 2014.godinu, na dan 31.12.2014.godine u tretmanu je bilo ukupno 361 osoba korisnik zajamčene minimalne naknade, od toga 191 samac te 84 obitelji (sa ukupno 170 članova kućanstva) odnosno ukupno 275 naknada. Prema dobi izdvaja se podatak da se u tretmanu nalazi 53 djece. Prema značajki samohranih roditelja u tretmanu se nalazi 5 samohranih roditelja. Prema radnom statusu, 192 osobe korisnici ZMN-a su nezaposlene radno sposobne osobe, 72 osobe su nesposobne za rad, uključivši i odraslu potpuno radno nesposobnu osobu koja nije umirovljenik. Njih 51 starije je od 65 godina. 87 odraslih korisnika ZMN-a se vode kao osobe s nekom vrstom oštećenja. Bez škole, sa nižim i višim osnovnoškolskim te srednjim obrazovanjem ima 274 osobe. Prema broju članova u kućanstvu izdvaja se podatak da ima 13 peteročlanih, 7 šesteročlanih i 5 kućanstava sa 7 i više članova. Kućanstva sa 2-je djece ima 14, sa 3-je djece 5, sa 4-ero djece 9, sa 5-ero djece 5, sa 6-ero djece 3 te sa 7-ero i više djece 4 kućanstva. Broj korisnika ZMN-a koji su bez ikakvog prihoda ima ukupno 302 od kojih su 172 samci. Prema duljini ostvarivanja prava do 2 godine ima 108 korisnika, od 2 do 5 godina 57, od 5 do 10 godina 89, a onih više od 10 godina 21. Tijekom 2014.godine korisnici ZMN-a ostvarili su 86 jednokratnu naknadu (od kojih je 51 samac te 35 kućanstava), doplatak za pomoć i njegu 47, osobnu invalidninu 14, naknadu za troškove stanovanja 19 (14 samaca, 5 obitelji), naknadu za troškove ogrijeva 299 osobe (190 samaca, 109 kućanstava). Tijekom 2014.godine CZSS Križevci zaprimio je 187 zahtjeva za priznavanje prava na ZMN.


Prema podacima HZZ-a Područnog ureda Križevci u mjesecu ožujku 2015.godine bila je evidentirana 1541 nezaposlena osoba (777m, 764ž) koja traži posao, od kojih je sa područja Grada Križevaca 1058 osoba (542m, 516ž), Općine Gornja Rijeka 63 (41m, 22ž), Kalnik 40 (17m, 23 ž), Sv. Ivana Žabno 221 (103m, 118ž), Sv. Petar Orehovec 159 (74m, 85ž). Od ukupnog broja nezaposlenih (1541 osoba), osoba bez škole, sa nižim i višim osnovnoškolskim te srednjim obrazovanjem ima 1356.


Profil siromaštva i struktura izvora dohotka pokazuju da su najsiromašniji građani ekonomski neaktivni, nezaposleni ili primaju niske plaće (nezaposleni, starije osobe bez mirovina, samačka kućanstva, jednoroditeljske obitelji, obitelji s više od dvoje djece, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, starije žene, osobe s nižim stupnjem obrazovanja..). S financijskom krizom sve je veći rizik od siromaštva i među bolje obrazovanom strukturom stanovništva, mladima i ekonomski aktivnim stanovništvom. Naglasak je na pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su prepoznati kao jedna od najugroženijih skupina od rizika siromaštva i socijalne isključenosti. Unutar te skupine izdvajaju se djeca, samohrani roditelji, osobe nižeg obrazovnog statusa, radno nesposobne i starije osobe, samci, višečlane obitelji, obitelji sa većim brojem djece, korisnici koji se nalaze duži period u tretmanu Centra, starije osobe, samci koji žive u udaljenim područjima koji su loše prometno povezani. Izdvaja se skupina korisnika koji su radno sposobni no duže vrijeme isključeni iz svijeta rada. Korisnici koji se pojavljuju u tretmanu Centra i jedinica lokalne samouprave kao tražitelji jednokratnih pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba.

U načelu, s obzirom na to da su uzroci siromaštva i socijalne isključenosti najčešće višedimenzionalni, skupine kod kojih postoji povećani rizik od socijalne isključenosti moguće je razlikovati prema uzroku njihove izloženosti tom riziku, ali se u stvarnosti te kategorije uvijek međusobno preklapaju.

Objavljeno u Novosti
Nedjelja, 24 Svi 2015 20:19

Otvaranje savjetovališta za maloljetne i mlade majke

Napisao/la

Ponedjeljak, 25. Svibanj 2015

 Zajedno za mame LOGO

Otvaranje savjetovališta za maloljetne i mlade majke

Srijeda, 27. svibnja 2015. u 13 sati
CZSS Križevci, Bana Josipa Jelačića 5


U sklopu projekta "Zajedno za mame" koji se uspješno provodi od početka 2015., predviđeno je opremanje i uređivanje savjetovališta za maloljetne i mlade majke koje će voditi udruga Hera iz Križevaca. Partner projekta CZSS Križevci je prepoznao važnost novih socijalnih usluga te je unutar svojih prostorija ustupio prostor koji će biti na korištenje maloljetnim i mladim majkama za usluge savjetovanja. Prostor je opremljen i uređen sredstvima projekta "Zajedno za mame" financiranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Savjetovalištem će biti ponuđena nova socijalna usluga maloljetnim i mladim majkama, a to će ujedno biti i prilika za širenje mreže socijalnih usluga i podizanje kvalitete rada stručnjaka umrežavanjem s lokalnim OCD-om koji je već sada prepoznat kao alternativni izvor podrške korisnicima u riziku od socijalne isključenosti. Svečano otvaranje na kojem je predviđeno sudjelovanje predstavnika županijskih centara za socijalnu skrb, medija, predstavnika grada i korisnica nove socijalne usluge, planirano je za 27.5.2015. u 13h prostorijama CZSS Križevci, Bana J. Jelačića 5. Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom žena „HERA“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevciu okviru instrumenta Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga HR.5.2.04, u okviru prioritetne osi 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.Projekt je usmjeren na umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti primjenom modela „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“, s ciljem osnaživanja organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te umrežavanja organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije.

Objavljeno u Novosti
Nedjelja, 24 Svi 2015 20:12

Socijalna samoposluga

Napisao/la

13. Svibanj 2015

SOCIJALNA SAMOPOSLUGA „SV.MARKO KRIŽEVČANIN“ KRIŽEVCI    

    Pojavom krize u društvu, evidentiranjem velikog broja građana koji su egzistencijalno ugroženi počele su se pojavljivati inicijative u našoj lokalnoj zajednici za potrebom otvaranja socijalne samoposluge. U dnevnom radu s korisnicima humanitarnog programa Gradskog društva Crvenog križa Križevci na području Grada Križevaca, Općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sv.Ivan Žabno, Sv.Petar Orehovec, te u kontaktu s Centrom za socijalnu skrb Križevci uočeno je postojanje značajnog broja obitelji na rubu siromaštva koje nemaju sredstava za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba što značajno pridonosi povećanju socijalne isključenosti i smanjenju kvalitete života.
    Dana 31.03.2015.godine u prostorijama Grada Križevci sklopljen je Sporazum o suradnji na projektu Socijalna samoposluga “Sv.Marko Križevčanin” između Grada Križevaca, Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Centra za socijalnu skrb Križevci, Glasa mladih Križevci-Volonterskog centra „Link“ iz Križevaca, Caritasa križevačkih župa te gđe Nade Šegrt. Sporazumom je definirano otvaranje socijalne samoposluge u Križevcima na Trgu sv.Florijana (prostor portirnice bivše vojarne).
    Sporazumom je određena namjena socijalne samoposluge za korisnike zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Grada Križevaca, budući se populacija korisnika zajamčene minimalne naknade smatra jednom od ugroženijih skupina u društvu. Uskoro se očekuje priključenje Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sv.IvanŽabno, Sv.Petar Orehovec sporazumu o suradnji te proširenje ciljanih skupina potencijalnih korisnika socijalne samoposluge. Treba naglasiti da će broj korisnika kao i podijeljenih paketa izravno ovisiti o prikupljenim donacijama.  
    Glavni organizator i nositelj projekta Socijalne samoposluge je Gradsko društvo Crvenog križa Križevci. Grad Križevci osigurao je prostor za potrebe rada socijalne samoposluge. Glas mladih Križevci - Volonterski centar „Link“ zajedno sa GDCK-Križevci aktivno će sudjelovati sa volonterima u aktivnostima prikupljanja namirnica, njihovog sortiranja i distribucije kao i informiranja građana i građanki o projektu.Aktivnosti volontera usmjerene su kako prikupljanju namirnica tako i razvoju volonterizma te su važan segment osiguranja održivosti socijalne samoposluge.Volonteri koje organizira Volonterski centar „Link“ jedanput tjedno (subotom) ispred trgovačkih centara na području Grada Križevaca prikupljaju donacije građana i građanki u naravi (osnovne trajne živežne namirnice, higijenske potrepštine) za potrebe socijalne samoposluge. Gđa Nada Šegrt oec., omogućiti će svojim volonterskim angažmanom besplatne usluge knjigovodstvenog servisa.
    Dana 13.05.2015.godine otvorena je Socijalna samoposluga "Sv.Marko Križevčanin" Križevci te je tom prilikom podijeljeno 17 paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Grada Križevaca.  
    Potencijalni korisnici socijalne samoposluge, pojedinci i obitelji koje su se našle u teškoj egzistencijalnoj situaciji, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade mogu se javiti radnim danom u prostorije Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Franje Račkoga 22, u vremenu 7-15 sati, odnosno u vrijeme kada će raditi socijalna samoposluga utorkom 9-12 sati i 16-19 sati. Sa potencijalnim korisnicima socijalne samoposluge volonteri će provesti intervju putem anketnog upitnika, a jednom mjesečno će se razmatrati zaprimljeni zahtjevi od strane provoditelja projekta. Nakon što samac ili obitelj uđu u program socijalne samoposluge, dobiti će karton te se obavještavaju o terminu kada će doći preuzeti paket živežnih namirnica i higijenskih potrepština u socijalnoj samoposluzi. Napominjemo da korisnik socijalne samoposluge ulazi u program tek nakon procjene socioekonomskih prilika od strane provoditelja projekta, kako bi se osiguralo da najugroženije stanovništvo zadovolji osnovne životne potrebe, a što će sve u konačnici pridonijeti smanjenju stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina.
    Javnost će redovito biti informirana o daljnjim aktivnostima projekta Socijalne samoposluge putem Radia Križevci, službenih web stranica Grada Križevci, Glasa Mladih Križevci te Centra za socijalnu skrb Križevci.
    Pozivamo sve građane i građanke da se aktivno uključe u aktivnosti projekta Socijalne samoposluge „Sv.Marko Križevčanin“ kako bi pomogli najugroženijim pojedincima i obiteljima.

Objavljeno u Novosti
Srijeda, 25 Veljača 2015 23:11

Zajedno za mame

Napisao/la

 Četvrtak, 05. Ožujak 2015

 

logo

Projekt „Zajedno za mame“ provodi se u okviru instrumenta Jačanje sposobnosti organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga HR.5.2.04, u okviru prioritetne osi 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacije civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007-2013.

Projekt „Zajedno za mame“ provodi se s ciljem osnaživanja udruge žena „Hera“ Križevci, za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te njenog umrežavanja s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije.

Projektom se nastoje osnažiti ljudski i analitički kapaciteti partnerske organizacije civilnog društva kako bi educirani za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga i primjenu modela „Mama je mama“, u stručnoj javnosti i lokalnoj zajednici bili prepoznati kao pružatelji socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti.

Godine 2011. Udruga „Korak po korak“ izradila je Analizu stanja i prijedlog smjernica za postupanje u slučajevima maloljetnih trudnoća i roditeljstva, u suradnji i uz potporu UNICEF-a, što je prvi takav dokument u Republici Hrvatskoj i veliki doprinos za sustavan i kvalitetni pristup ovoj osjetljivoj skupini mladih. Radi se o publikaciji „Kada djeca imaju djecu“. Prema rezultatima istraživanja koje je provedeno tijekom 2010.godine u kojem su bile uključene institucije sustava obrazovanja, socijalne skrbi i podrške obitelji uglavnom se slažu u procjeni da maloljetničke trudnoće ne predstavljaju značajniji problem. Oko četvrtine škola uključenih u istraživanje u RH, procjenjuje da mal. trudnoće uglavnom jesu problem.

Iako maloljetničke trudnoće i roditeljstvo nisu, zbog nevelikog broja, još uvijek značajan društveni problem, one su uvijek značajan osobni i obiteljski problem stoga im treba posvetiti posebnu stručnu pažnju.

U slučajevima kad posve izostaje podrška okoline, kad su odnosi unutar obitelji izrazito narušeni te kad obitelj ne može ili ne želi preuzeti brigu o maloljetnoj trudnici ili majci s djetetom, javlja se potreba za njezinim privremenim smještajem izvan vlastite obitelji. U Hrvatskoj postoji mogućnost privremenog institucionalnog smještaja, te imamo četiri doma osposobljena za prijem maloljetnih trudnica i majki s djecom. Uglavnom je riječ o domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pri kojima je uređen manji odjel za takve slučajeve. Smještaj izvan vlastite obitleji ostvaruje se preko centara za socijalnu skrb. Osim smještaja postoji mogućnost izvaninstitucionalnog privremenog smještaja maloljetnih trudnica i majki s djecom u udomiteljske obitelji.

Maloljetne trudnice i mlade majke nalaze se u stresnoj situaciji i pred njima je niz dilema, problema, dilema i spremnosti za donođenje važnih životnih odluka. Tako se susreću sa pitanjima duljine prava na osigurani smještaj, pitanja nastavka školovanja, pokretanja i stjecanja poslovne sposobnosti, postavljanje skrbnika djetetu, sklapanje braka, upis i utvrđivanje očinstva, pitanja vezana za ostvarivanje prava na rodiljnu i roditeljsku naknadu, egzistencijalna pitanja, pitanja ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, poteškoće u prihvaćanju roditeljske uloge i odgovornosti, razvoj roditeljskih kompetencija, problematika partnerskih odnosa, napuštanja od strane partnera, nerijetko su žrtve obiteljskog nasilja, pitanja i područje primjene obiteljsko-pravne zaštite, pitanja ostvarivanja prava na jednokratnu potporu za novorođeno dijete, prava na dječji doplatak i niz drugih. Potrebna im je savjetodavna psihološka pomoć i podrška.

Projekt počiva na modelu programa „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“ namijenjen pružanju psihosocijalne i druge potrebne pomoći maloljetnim trudnicama, majkama i njihovim obiteljima.

Krajnji korisnici projekta su maloljetne majke u dobi 15-26 godina u riziku od socijalne isključenosti. Projekt utječe na njihove osobne kompetencije i socijalne vještine, što ih osnažuje za aktivno sudjelovanje u zajednici. Projektom se podiže njihova aktivacija i motivacija, te sedoprinosi većoj informiranosti, educiranosti i osnaživanju za samostalan život. Projektom je planirano uključiti 10 maloljetnih ili mladih majki s područja Koprivničko-križevačke županije.

Djeca mladih majki su neizravno obuhvaćena projektom, budući da aktivno sudjelovanje njihovih majki u projektu ima utjecaj na njihovu kvalitetu života. Predviđa se obuhvat 10-15 djece (moguće je uključivanje majki koje imaju više od jednog djeteta, pa i broj djece može biti veći od broja majki). Rad s majkama neizravno utječe i na rad stručnog osoblja Centara za socijalnu skrb, šireći mrežu socijalnih usluga i podižući kvalitetu rada stručnjaka intervizijom i razmjenom informacija. Planirano je uključiti po tri stručnjaka obiteljsko-pravne zaštite (socijalni radnik, pravnik, psiholog) CZSS Koprivnica, CZSS Križevci, CZSS Đurđevac (sveukupno 9 stručnjaka).

Članovi uže obitelji koji su u kontaktu s maloljetnim i mladim majkama na koje utječe rad s majkama i njihovi individualni planovi promjene usvojeni tijekom trajanja projektnih aktivnosti su također neizravni korisnici ovog projekta (barem 30 članova uže i šire obitelji).

Projekt Zajedno za mame započeo je u siječnju 2015.godine i trajati će 14 mjeseci. Već su iza nas pripremne aktivnosti i sastanak projektnog tima, 23.veljače u Križevcima je održana Kick off konferencija na kojoj su prezentirani cviljevi i aktivnosti svim važnim dionicima u svrhu povćane vidljivosti.

Izvori: UNICEF publikacija „Kad djeca imaju djecu“, projektna dokumentacija

 

Srijeda, 25. Veljače 2015

Dana 23.veljače 2015.godine u prostorijama Male podrumske dvorane Hrvatskog doma u Križevcima održana je Kick off konferencija projekta „Zajedno za mame“ kojoj su prisustvovali predstavnici lokalnih medija, grada, policijske postaje, zavoda za zapošljavanje, škola, zdravstvenih ustanova, centara za socijalnu skrb i drugi. Projekt "Zajedno za mame" provodi se u okviru instrumenta Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga HR.5.2.04, u okviru prioritetne osi 5 Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Udrugom žena „HERA“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti primjenom modela „Mama je mama“ udruge roditelja „Korak po korak“, s ciljem osnaživanja organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti, te umrežavanja organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije. Na Kick off konferenciji predstavljene su partnerske organizacije, ciljevi i plan aktivnosti projekta “Zajedno za mame”, te njegova važnost za lokalnu zajednicu.


logo

 

Objavljeno u Novosti
Četvrtak, 29 Siječanj 2015 02:48

Projekt DEQUAL

Napisao/la

Ponedjeljak 25.Svibanj 2015

Najava održavanja edukativnih radionica

Centar za rehabilitaciju Stančić i partnerske institucije: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Centar za socijalnu skrb Križevci, Udruga invalida Križevci te Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci provode projekt sufinanciran od strane Europske unije pod nazivom „Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljstva – DEQUAL“ HR.2.3.03-0007. Projekt je započeo u travnju 2014, a predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Kroz projekt je predviđeno održavanje serije edukativnih radionica za udomitelje koji su uključeni u projekt.

Radionice će se održavati u prostorijama Multimedijskog kulturnog centra, Trg Svetog Florijana 14, Križevci, s početkom u 12:00 sati i završetkom u 17:00 sati, po slijedećem rasporedu:

1.6.2015 –  Udomljavanje i humanistički pristup, komunikacijske vještine, psihosocijalne potrebe, stres    

2.6.2015 –  Emocionalni razvoj i potrebe, konflikti i rješavanje konflikta, krizna stanja         

3.6.2015 –  Osobe s invaliditetom (kratke odrednice svake grupe oštećenja), mentalna retardacija, značajke osoba sa intelektualnim teškoćama i popratne teškoće, metode i principi u radu s osobama s teškoćama, važnost strukturiranja dnevnih aktivnosti

5.6.2015 –  Socijalna kompetencija i organiziranje slobodnog vremena, prilagodba životnog i radnog prostora, izazovna ponašanja, spolnost osoba s invaliditetom, podrška osobama s invaliditetom

8.6.2015 –  Udomiteljstvo (povijest i zakoni, ukratko), prava osoba s invaliditetom, važnost IPP-a i izvješća

9.6.2015 – Socijalni modeli skrbi, osobno usmjeren pristup u planiranju socijalne skrbi, očekivanja udomitelja

10.6.2015 – Definiranje slobodnog vremena (općenito), rekreativne aktivnosti, uključivanje u aktivnosti zajednice (kvaliteta života osoba s invaliditetom), okupacijski sadržaji (klubovi podrške)

11.6.2015 – Primjeri dobrih aktivnosti u praksi, vježbe za osobe s invaliditetom po kategorijama

12.6.2015 – Higijena – važnost higijenskih mjera radi očuvanja i unaprjeđenja zdravlja osoba s invaliditetom, prehrana osoba s invaliditetom, zdravstvena njega, podjela medikamentozne terapije osoba s invaliditetom prema preporukama liječnika, osnovni aspekti pružanja prve pomoći osobama s invaliditetom

16.6.2015 –  Praktično provođenje zdravstvene njege osobama s invaliditetom, pomoć pri hranjenju osoba s invaliditetom

17.6.2015 –  Pokazivanje podjele medikamentozne terapije osoba s invaliditetom prema preporukama liječnika, vježbe iz područja prve pomoći

18.6.2015 –  Primjeri dobre prakse, predstavljanje problema sa kojima se susreću udomitelji, predavanje predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih

Svakog dana predavanja polaznicima je osigurana stanka za kavu/sok te ručak. Ostale troškove polaznici snose sami.

Radujemo se suradnji !

 

Projekt DEQUAL

Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljske skrbi.-DEQUAL

DONATOR

Operational programme for human resources development 2007-2013, IPA 2007HR05IPO001/ Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II)

PARTNERI 

Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Centar za socijalnu skrb Križevci, Udruga invalida Križevci i Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci

VRIJEME TRAJANJA

17.04.2014.- 17.10.2015.

CILJ I AKTIVNOSTI

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama


Specifični ciljevi: Jačanje kapaciteta udomiteljskih obitelji na području Zagrebačke i Koprivničko-Križevačke županije, prevencija institucionalizacije i osnaživanje procesa deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama, osnivanje i edukacija 2 mobilna tima za pružanje podrške udomiteljima, osnivanje 2 Kluba za osobe s IT u zajednici, poboljšanje kvalitete življenja za udomljene osobe te povećanje broja specijaliziranih udomitelja.


Glavne aktivnosti: SWOT analiza udomiteljstva, studijski posjet, kreiranje edukacijskog materijala i programskog okvira za edukaciju mobilnih timova i udomiteljskih obitelji, edukacija za članove mobilnog tima i udomitelje, odabir „specijaliziranih udomitelja“ za smještaj osoba s IT, tiskanje priručnika i promotivnog materijala, utemeljenje 2 kluba za osobe s invaliditetom u zajednici, završna konferencija i prezentacija rezultata.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda ulaganje u budućnost

Eu_logo

Objavljeno u Novosti
Stranica 10 od 10

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.